Všeobecné obchodní podmínky

Praha 1.8.2015

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem serveru Umímvše.cz, Veronikou Machovou, Ke Stráni 370, 28125 Konárovice. Přístupem na tento server, prohlížením stránek na serveru a nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

Umímvše.cz

Server Umímvše.cz je internetový server, dostupný na internetové adrese (URL) https://www.umimvse.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k nabídce a prodeji zboží a/nebo služeb za níže uvedených podmínek ("server").

Poskytujeme tyto služby

1. Vytvoření a provozování vizitky (profilu) hodinového manžela
2. Zprostředkování kontaktu hodinového manžela a zájemce o jeho služby
3. Poskytování prostoru na tomto serveru pro reklamní účely
4. Komunitní služby

Dále jen „služba“, nebo „služby“.

Přístup ke všem službám je podmíněn registrací a následným přihlášením ještě před započetím používání služeb, s výjimkou procházení seznamů inzerce.

Vytvoření vizitky (profilu) hodinového manžela

Každý, uživatelem vytvořený profil hodinového manžela bude po zadání všech vyžadovaných informací zveřejněn pro zájemce o jeho služby. Pokud uvedl vlastník profilu hodinového manžela u své registrace telefonní číslo, je toto zobrazováno všem registrovaným uživatelům. Také je možné nechat vlastníkovi profilu hodinového manžela vzkaz, který je okamžitě po zadání odesílán na mail uvedený při registraci. Provozovatel služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany vlastníka profilu hodinového, tak ani ze strany zájemce o jeho služby.

Registrace

Uživatel souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, a to zejména emailové adresa, budou zpracovávány provozovatelem za účelem kontaktování (prostřednictvím emailu) uživatele - zadavatele s případným zájemcem o zboží a/nebo za účelem kontaktování uživatele - zadavatele s uživatelem - případným nabízejícím zboží.

Provedením registrace vyslovujete zejména souhlas se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému serveru a/nebo pokud uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

Registrace uživatele je bezplatná. Pro uživatele z procesu registrace neplynou žádné práva, nebo povinnosti.

Registrace je dokončena až tehdy, pokud registrující se uživatel prokáže schopnost disponovat zadaným e-mailem v průběhu registrace. Toto je realizováno zasláním kontrolního e-mailu bezprostředně po registraci a následným zadáním aktivačního kódu v tomto e-mailu obsaženém.

Hodinový manžel

Hodinovým manželem se rozumí fyzická a/nebo právnická osoba, která se řádně zaregistrovala a vytvořila svůj profil za účelem nabízení svých produktů a služeb.

Zájemce (o služby hodinového manžela)

Zájemcem o služby hodinového manžela se rozumí fyzická a/nebo právnická osoba, která se řádně zaregistrovala a projevila zájem o služby hodinového manžela (zde registrovaného) tím, že jej kontaktovala.

Zrušení registrace

Uživatel má právo kdykoli svou registraci zrušit. Okamžikem zrušení registrace zaniká právo uživatele aktivně využívat služeb serveru. Autorizaci však nelze zrušit v případě, že se Uživatel jako hodinový manžel nebo zájemce účastní nějaké služby. V takovém případě může být registrace zrušena po ukončení platnosti dané služby, jíž se uživatel účastní.

Vlastní zrušení registrace je možné provést v rámci nastavení uživatelského účtu.

Zakázaná inzerce a zakázané aktivity

Server Umímvše.cz je výhradně určen prezentaci hodinových manželů, jejich služek a možnost s nimi navázat kontakt. Následující seznam popisuje aktivity, které není možné na tomto serveru konat:

  • užívání profilu hodinového manžela k propagaci soutěží, pyramidových her, multilevel marketingů a jakýchkoliv provizních systémů
  • vkládání odkazů na webové služby, odkazy na samostatné webové stránky
  • užívání profilu k propagaci erotické služby a zboží
  • profil nesmí obsahovat osobní útoky vůči jakýmkoliv osobám
  • užívání profilu k inzerce obsahující SPAM v jakékoliv podobě

Oprávnění provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v profilu hodinového manžela, profil vůbec nezveřejnit, případně profilu hodinového manžela odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, výše uvedenými podmínkami nebo dobrými mravy a to bez náhrady jakékoliv náhrady a povinosti zadavatele profilu hodinového manžela informovat.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru Umímvše.cz přidávat, upravovat nebo rušit. Provozovatel je také oprávněn kdykoliv v budoucnu rozhodnout o zpoplatnění některých služeb, to je pak uživatelovům oznámeno a oni se mohou rozhodnout, zda-li chtějí službu nadála užívat ve změněném režimu.

Prémiové služby

Na serveru jsou poskytovýny některé služby, jako je například propagace nebo zvýraznění profilu hodinového manžel, které nejsou zdarma. Jsou placené pomocí kreditu, který lze zakoupit po přihlášení každého uživatele. Zakoupený kredit lze použít výhradně na úhradu zpoplatněných služeb serveru Umímvše.cz. Tyto služby jsou na serveru výslovně označené a u každé je výslovně uvedena cena služby. Pokud se uživatel rozhodne svůj účet zrušit a nevyčerpal všechen zakoupený kredit, bude tento použit na úhradu činností spojených s provozem a údržbou serveru. Pokud hodnota zůstatku kreditů převyšuje částku 100 Kč, lze požádat po zrušení účtu u její navrácení pomocí kontaktního formuláře. Zbývající částka bude poukázána zpět ve lhůtě maximálně 30 kalednářních dnů. Při nákupu kreditu je cena 1 kreditu právě 1 Kč. Provozovatel není plátce DPH.

Reklamní obsah

Provozovatel jakožto nezávislé medium si vyhrazuje právo odmítnout reklamní podklady, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, nebo dobrými mravy, politicky motivované kampaně, či reklamní materiály, které jsou v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele.

Texty uveřejněné na serveru Umímvše.cz v profilu hodinového manžela nesmí obsahovat zejména reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, ani jakékoli jiné kontakty jako např. telefonní čísla.

Záruka

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi zadavatelem profilu hodinového manžela a zájemcem o jeho služby. Provozovatel nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu propagovaného zboží a/nebo služeb, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi zadavatelem profilu hodinového manžela a zájemcem o jeho služby se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží nebo služeb je plně na zadavateli profilu hodinového manžela a zájemcem o jeho služby. Případné reklamace zakoupeného zboží a/nebo služeb prostřednictvím serveru Umímvše.cz nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u hodinového manžela.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Informace mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovazel neodpovídá za správnost informací uveřejňovaných na těchto stránkách a použití těchto informací je na vlastní riziko zcela s vyloučením jakékoliv odpovědnosti provozovatele.

Provozovatel nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří provozovateli, uvědomte si, že jsou nezávislé a že provozovatel neodpovídá za jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je provozovatel schvaluje, nebo že přijímá odpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V žádném případě není provozovatel odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek, nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde - a to i kdyby provozovatel byl na možnost takovýchto škod upozorněn předem. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, přičemž na změny podmínek budou Uživatelé upozorněni na úvodní stránce serveru a to nejpozději 5 dnů před zamýšlenou změnou.

Copyright © 2019 Umímvše.cz